Katalog

G&G Ceramic JET-B

G&G Ceramic JET-B

Filtracione jedinice za otprašivanje vrućih produkata sagorevanja koji sadrže varnice i žar. Reč je o filtracionim jedinicama s keramičkim filtracionim ulošcima otpornim na visoke temperature i s tačkom topljenja od 1200°C. Filteri imaju automatsku regeneraciju pomoću komprimovanog vazduha. Filtracione jedinice postižu visoku efikasnost filtracije – preko 99%. Maksimalna radna temperatura kod filtracije produkata sagorevanja je 900°C.

Oblasti primene:
Otprašivanje kotlova za biomasu, otprašivanje kotlova za ugalj, otprašivanje produkata sagorevanja iz peći, staklarskih peći i druge posebne primene.

Katalog keramičkih filtera G&G Ceramic JET-B sa vezama za preuzimanje tehničkih listova, DVG crteža i STEP modela možete pronaći OVDE ili klikom na donje dugme.

Katalog G&G Ceramic JET-B

Filteri za produkte sagorevanja

Filteri za produkte sagorevanja G&G Ceramic JET-B namenjeni su za otprašivanje produkata sagorevanja koji su nastali sagorevanjem čvrstih goriva u izvorima sagorevanja. Filtracione jedinice se, zahvaljujući svojoj konstrukciji, koriste za otprašivanje kotlova za sagorevanje biomase. Osnovna odlika filtracionih uređaja je otpornost na užarene čestice i ostatke goriva koje nije izgorelo, a koje se mogu naći u produktima sagorevanja prilikom sagorevanja biomase. Produkti sagorevanja ulaze u filtracionu jedinicu, odakle se pomoću unutrašnje pregrade šalju u donji deo filtracionog uređaja na način koji omogućava ravnomerno zagrevanje kućišta filtracione jedinice. Produkti sagorevanja prolaze kroz medijum za filtriranje i idu nagore u čistu komoru filtera, pa kroz izlazni otvor u ventilator za produkte sagorevanja.

Lokacija ventilatora za produkte sagorevanja

Ventilator za produkte sagorevanja se uvek nalazi iza filtera za produkte sagorevanja na putu kojim prolazi filtrirani gas. Upravljanje ventilatorom zavisi od potpritiska u dimovodu pre priključivanja na kotao. Ventilator produkata sagorevanja uz pomoć frekvencijskog konvertora održava konstantne uslove potpritiska kako bi se sprečio mogući uticaj na rad kotla. Filter za produkte sagorevanja uvek ima tzv. bajpas za produkte sagorevanja zboga čega se za vreme kontrola i servisnih pregleda filtracioni uređaj može isključiti, te se kontrole ili popravke mogu obavljati bez isključivanja kotla.

Keramički filtracioni medijum

Filtracioni elementi su vatrostalne keramičke šipke s visokom temperaturnom otpornošću do 1200°C. Filtracioni elementi su u kućištu vertikalno postavljeni s izlazom filtriranih produkata sagorevanja u gornjem delu filtera. Separacija pepela odvija se na spoljnoj površini keramičkih šipki. Regeneracija filtracionih šipki vrši se ciklično ispiranjem pomoću impulsa komprimiranog vazduha tokom rada filtracione jedinice. U standardnoj varijanti pepeo se skuplja u integrisane rezervoare za pepeo koje radnici zaduženi za održavanje kotla periodično prazne. Kod kotlova s non-stop režimom rada filtracione jedinice imaju sistem za automatsko pražnjenje pepela. Kod nižih konstrukcija je iznošenje prašine rešeno pomoću pokretnog dna filtera i pužnog transportera do kontejnera. Filtracioni uređaj je termički izolovan celom spoljnom stranom i ima električni grejni kabel za održavanje temperature kućišta filtera i za sprečavanje kondenzacije produkata sagorevanja u trenutku pokretanja ili zaustavljanja kotla kod niske temperature produkata sagorevanja. Filtracioni uređaji ne moraju imati piramidalno spremište za prašinu zbog nižih dimenzija konstrukcije ako je instalacija planirana direktno u prostor kotlarnice.